وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بخشنامه در خصوص  پوشش تمامی انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
بخشنامه در خصوص تمدید مهلت جذب  اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1397
بخشنامه الزام استفاده از سامانه درخواست وجه الکترونیکی برای وجوه سپرده
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی قوای مجریه . مقننه و قضائیه . نیروهای مسلح . وزارتخانه هاو .... به منظور پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و...
آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور
بخشنامه معاونت نظارت مالی در خصوص بند ع تبصره 5 قانون بودجه سال 1398- در مورد حسابرسی حکم بند پ ماده 1 ق ر م ت
 نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات  ابلاغ گردید.
نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا ذیحسابان دستگاههای اجرایی برگزار گردید.
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ابلاغ قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
نسخه سال 1398 نظام حسابداری بخش عمومی
الزامات ، مجوزها و احكام  مهم  قانون بودجه سال1398
ابلاغ بخشنامه در خصوص الزام رعایت سطوح تفصیلی توسط واحدهای گزارشگر
ابلاغ نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی توسط معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور
بخشنامه شماره 54/296440 مورخ 1397/12/28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام در خصوص زمان برگشت مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1397
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...