وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

مقالاتمقالات
طرح مطالعاتی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها  با عنوان : بازنگری در نقش ذیحسابان دستگاه های اجرایی در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
مقالات سومین همایش استانداردهای حسابداری بخش عمومی
چالشهای نظام حسابداری بخش عمومی (با رویکرد تعهدی) در طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای -سمیه گودرزی، حسن امیدی ،مسلم فلاحی
چالشهای اجرایی استقرار و پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی و پیشنهادات برون رفت از آن- بیژن رحیمی ،محمد مهدی اشرف پور
چالشهای استقرار نظام گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی در بخش دولتی ایران- رامین حاجی هاشمی
بررسی جایگاه و نقش نظارتی ذیحساب در نظام مالی و محاسباتی کشور از دیدگاه مسئولین دستگاههای اجرایی
نقش ذیحسابان در تحقق اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور
مدیریت بدهی های دولت
نقش و جایگاه نظارتی ذیحسابان در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد - هادی خدابخشی و مهرداد جباری
1