وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بخشنامه معاونت نظارت مالی در خصوص بند ع تبصره 5 قانون بودجه سال 1398- در مورد حسابرسی حکم بند پ ماده 1 ق ر م ت
 نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات  ابلاغ گردید.
نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا ذیحسابان دستگاههای اجرایی برگزار گردید.
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ابلاغ قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
نسخه سال 1398 نظام حسابداری بخش عمومی
الزامات ، مجوزها و احكام  مهم  قانون بودجه سال1398
ابلاغ بخشنامه در خصوص الزام رعایت سطوح تفصیلی توسط واحدهای گزارشگر
ابلاغ نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی توسط معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور
بخشنامه شماره 54/296440 مورخ 1397/12/28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام در خصوص زمان برگشت مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1397
تبریک سال 1398
ابلاغ بخشنامه معاونت نظارت مالی وخزانه داری کل کشور موضوع ماده 16 قانون الحاق(2) در خصوص برگشت مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1397
قابل توجه ذیحسابان و معاونین ذیحساب محترم
حضور جناب آقای پاکباز مدیرکل نظارت بر ذیحسابیها در همایش ذیحسابان و معاونین توسعه مدیریت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و ادارات کل تابعه آن
اطلاعیه مهم ( قابل توجه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...