وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اطلاعیه ها
ن
1396/8/24 چهارشنبه قابل توجه ذیحسابان محترم مرکز تکمیل پرسشنامه های خود ارزیابی از تاریخ 1396/8/23 توسط ذیحسابان محترم مرکز
با سمه تعالی
 
جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان مرکز
در جلسه هفتگی مورخ  1396/8/22 ذیحسابان مرکز  با حضور معاونین اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها و سایر اعضاء دبیرخانه ارزیابی، ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان بر اساس مدل تعالی ذیحسابی و کاربرگ اجرایی آن در سال 1396 تبیین و پس از پاسخ به پرسشها و بحث و تبادل نظر درخصوص موارد مطرح شده مقرر گردید پرسشنامه های خود ارزیابی از تاریخ 1396/8/23 توسط ذیحسابان محترم مرکز از اداره کل نظارت بر ذیحسابیها اخذ و پس از تکمیل تا تاریخ 1396/9/5 به اداره کل عودت گردد.
 
امتیاز دهی