وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اخبار عمومی
بخشنامه الزام به استفاده از سامانه درخواست وجه الکترونیکی برای وجوه اختصاصی
بخشنامه شماره 54/131077 مورخ 1398/7/2 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نمونه فرمهای بودجه ای و اسناد و مدارک لازم در تهیه صورت حساب نهایی اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و راهنمای تکمیل فرم های بودجه ای و کنترل آن با تراز
آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی
آیین نامه اجرایی بند های( الف) و( ب) و( پ) ماده( 8 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
بخشنامه در خصوص شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد دستگاه های اجرایی موضوع 18 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 98 کل کشور
بخشنامه در خصوص  پوشش تمامی انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
بخشنامه در خصوص تمدید مهلت جذب  اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1397
بخشنامه الزام استفاده از سامانه درخواست وجه الکترونیکی برای وجوه سپرده
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی قوای مجریه . مقننه و قضائیه . نیروهای مسلح . وزارتخانه هاو .... به منظور پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و...
آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور
بخشنامه معاونت نظارت مالی در خصوص بند ع تبصره 5 قانون بودجه سال 1398- در مورد حسابرسی حکم بند پ ماده 1 ق ر م ت
 نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات  ابلاغ گردید.
نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا ذیحسابان دستگاههای اجرایی برگزار گردید.
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ابلاغ قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...