وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات
بخشنامه تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارای های سرمایه ای و مالی سال 1397 کل کشور و مهلت ارسال صورتهای مالی سال 1397
بخشنامه به دستگاه های اجرایی و ادارت کل دارایی استانها در خصوص تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اسناد خزانه سال 1397کل کشورتا پایان شهریور
آیین نامه اجرایی بند (د ) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور
بخشنامه در خصوص پوشش تمامی انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
مصوبه شماره 44864/ت56683 مورخ 1398/4/27 هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور

بخشنامه در خصوص تمدید مهلت جذب  اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1397


بخشنامه الزام استفاده از سامانه درخواست وجه الکترونیکی برای وجوه سپرده
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی قوای مجریه . مقننه و قضائیه . نیروهای مسلح . وزارتخانه هاو .... به منظور پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و... 
آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور
دستورالعمل اجرایی بند(ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1398
اصلاحیه ماده (4) آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور 
شاخص های ارزیابی عملکرد ادارت کل امور اقتصادی و دارایی استان ها 
دستورالعمل اجرای بند (ز) تبصره (٨) قانون بودجه سال ٩٨
 آیین نامه اجرایی بند( ز ) ماده 38 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران 
آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور 
الحاق یک ماده به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور 

پاسخ استعلام از دیوان محاسبات کشور در خصوص سامانه ستاد


نامه سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص مبنای محاسبه کسور بازنشستگی


بخشنامه در خصوص بهره مندی رزمندگان از امتیازات یک مقطع بالاتر


12345678910...>>>