وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات
بخشنامه در خصوص ماده 2 آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 
بخشنامه در خصوص عقد قرارداد خویش فرمایی و محاسبه و پرداخت کسور بازنشستگی در دوران مرخصی بدون حقوق 
بخشنامه در خصوص ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قرارداد انجام کار معین و ساماندهی و استفاده بهینه از توانمندی های این نیروها در دستگاه های اجرایی 
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی برای ارتباط بر خط وضعیت تسهیلات تضمین شده توسط دولت
پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اعضای هیات علمی مامور به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ارسال مشخصات مشمولین دریافت کمک جبرانی جهت پرداخت
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص  اعلام گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه ها و فعالیتهای مصوب سال 97
بخشنامه شماره 54/175268 مورخ 1397/8/21 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص بخشنامه موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی
بخشنامه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص یازدهمین هم اندیشی ذیحسابان دستگاههای اجرایی
بخشنامه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص داشبورد پیگیری مکاتبات دارای اقدام مالی از وصول تا اقدام نهایی
آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 97 کل کشور 
بخشنامه -استقرار یا تکمیل سامانه - سیستم حسابداری قیمت تمام شده 
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم
بخشنامه -موضوع تعیین تکلیف احداث خرید و یا اجاره ساختمان اداری 
بخشنامه -اجرای بند پ ماده 7 قانون برنامه ششم تبصره 20 و پیوست شماره چهار بخش اول قانون بودجه سال 97 

نامه اداره کل بیمه سلامت در خصوص  معوقه حق بیمه  زوجین شاغل


بخشنامه اداره کل خزانه در خصوص وجوه فاقد مشخصات


آیین نامه اجرایی بند (ه ) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور 

بخشنامه در خصوص تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 54036 ت55413ﻫ مورخ 1397430 آیین‌نامه اجرایی بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور


فهرست مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی که مجوز خود را از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور دریافت نموده اند 
12345678910...>>>