وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

رویدادهارویدادها
سه‌شنبه 17 مرداد 1396 چهارمین جلسه دبیرخانه ارزیابی عملکرد در روز دوشنبه مورخ 1396/05/16 برگزار گردید.
چهارمین جلسه دبیرخانه ارزیابی عملکرد در روز دوشنبه مورخ 1396/05/16 در اداره کل نظارت بر ذیحسابیها
 برگزار گردیدطی این جلسه از بین روشهای استقرار مدلهای تعالی، روش پرسشنامه برای سال اول مورد تصویب قرار گرفت.
 
امتیاز دهی