وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اطلاعیه ها
22
1395/11/18 دوشنبه آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن متخصصین امور ذیحسابی کل کشور(نوبت دوم)
بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود برای نوبت دوم مجمع که در روز سه شنبه مورخ  1395/11/26 راس ساعت  10 صبح در سالن مدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود شرکت فرمایند.
 
انجمن متخصصین امور ذیحسابی کل کشور
 
امتیاز دهی