وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
22
آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن متخصصین امور ذیحسابی کل کشور(نوبت دوم)
بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود برای نوبت دوم مجمع که در روز سه شنبه مورخ  1395/11/26 راس ساعت  10 صبح در سالن مدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود شرکت فرمایند.
 
انجمن متخصصین امور ذیحسابی کل کشور
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر