وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب (ارسال نظرات در خصوص بازنگری و اصلاح آین نامه اجرایی بند(ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات)
نامه وزارت صنعت،معدن و تجارت در خصوص نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری
بخشنامه شماره 57/46717 مورخ 1396/3/16 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص واگذاری اسناد خزانه اسلامی در نظام بانکی در قبال سپرده حسن اجرای کار
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب (1396/3/21)
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت‍ی
اطلاعیه مهم : قابل توجه کلیه همکاران محترم
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب:
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
ابلاغ دستورالعمل حسابداری ابلاغ از محل اوراق مشارکت فروش نرفته انتقالی موضوع بند (ج) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
بخشنامه شماره 54/21666 مورخ 1396/2/13 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه ارزیابی دستگاه اجرایی در زمینه شاخص اجرای حسابداری تعهدی توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارائی
قابل توجه کلیه همکاران محترم
ابلاغ نسخه سال 1396 نظام حسابداری بخش عمومی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...