وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اطلاعیه ها
قایل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب (بیمه زندگی مان)
قابل توجه همکاران محترم ذیحساب
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
دومین آزمون ورودی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها برگزار گردید.
قابل توجه کلیه همکاران داوطلب شرکت در آزمون  ورودی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها
قابل توجه همکاران محترم ذیحساب
اطلاعیه مهم : قابل توجه  کلیه همکاران محترم ذیحساب
قایل توجه کلیه همکاران محترم معاون ذیحساب
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
قابل توجه ذیحسابان محترم مرکز
قابل توجه ذیحسابان محترم مرکز
قابل توجه معاونین محترم ذیحساب (دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری)
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب (جلسات هفتگی)
قابل توجه کلیه همکاران محترم
قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب (ارسال نظرات در خصوص دستورالعمل و شیوه نامه ی خدمات بانک های کارگزار برای حسابهای دولتی)
اطلاعیه مهم: قابل توجه کلیه همکاران محترم
قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب
قابل توجه کلیه همکاران محترم
قابل توجه همکاران محترم ذیحساب
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10