وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب
قابل توجه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب
اطلاعیه مهم: قابل توجه همکاران محترم
آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن متخصصین امور ذیحسابی کل کشور(نوبت دوم)
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم ذیحساب
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
قابل توجه  همکاران محترم معاون ذیحساب
ششمین جشنواره ورزشی کارکنان وزارت اموراقتصادی و دارایی گرامیداشت دهه مبارک فجر
اطلاعیع آموزشی: قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
طلاعیه فوری : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب (1395/9/7)
فراخوان مقاله : مجله ذیحساب در خصوص چالش ها و موانع اجرای نظام حسابداری بخش عمومی
قابـــل تـــوجــــه همــکــــاران محتــــرم ذیـحســـاب(1395/8/18)
قابل توجه همکاران عزیز : همایش سالانه انجمن حسابداری ایران
اولین همایش سراسری کارگاه آموزشی آخرین اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم
اطلاعیه آموزشی : قابل توجه  کلیه همکاران محترم
اطلاعیه آموزشی: قابل توجه همکاران محترم ذیحساب (1395/7/12)
اطلاعیه آموزشی : قابـــل تـــوجــــه همــکــــاران محتــــرم معاون ذیـحســـاب (1395/7/7)
قابـــل تـــوجــــه همــکــــاران محتــــرم معاون ذیـحســـاب(1395/6/29)
1 2 3 4 5 6 7 8 9