وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات
آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
بخشنامه شماره 57/46717 مورخ 1396/3/16 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص واگذاری اسناد خزانه اسلامی در نظام بانکی در قبال سپرده حسن اجرای کار
دستورالعمل یادداشت های توضیحی صورتهای مالی واحد گزارشگر

 
دستورالعمل مکمل حسابداری اسناد خزانه اسلامی
بخشنامه شماره 57/23077 مورخ 1396/2/16 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص پرداخت و تسویه دیون دولت به اشخاص

 
بخشنامه شماره 54/18506 مورخ 1396/2/10 در خصوص ارسال صورتهای مالی دستگاههای اجرایی

 
نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات 
بخشنامه مرکز آمار در خصوص فهرست مشخصات شرکتهای آماری دارای گواهینامه انجام فعالیت آماری 
بخشنامه شماره 1123398 مورخ 1396/1/28 سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
بخشنامه ریاست جمهوری به کلیه شرکتهای دولتی
بخشنامه شماره 53/256824 مورخ 1395/12/28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص برگشت مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال 1395
دستورالعمل حسابداری خزانه معین استان
بخشنامه شماره 54/246303 مورخ 1395/12/18 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص دستورالعمل حسابداری خزانه معین استان
نظام نامه پیوست فناوری  و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی 
بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه دارکل کشور در خصوص واگذاری اسناد خزانه اسلامی به سازمان تامین اجتماعی
بخشنامه شماره 54/23706 مورخ 1398/12/3 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه اعمال حساب وجوه موضوع تبصره (2) ماده (12) آئین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (ه) قانون بودجه سال
دستورالعمل حسابداری بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) 
مصوبه هیات وزیران در خصوص مطالبات دولت ناشی از احکام
آیین نامه اجرایی بند(ل) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

 
12345678910...>>>