وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات
دستورالعمل حسابداری بند (و) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 96 کل کشور
دستورالعمل حسابداری موضوع جزء (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه
آیین نامه فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
دستورالعمل حسابداری بودجه جمعی - خرجی 
بخشنامه شماره 57/224237 مورخ 96/10/10 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تعیین روش واگذاری اسناد خزانه اسلامی
 آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
بخشنامه شماره 54/153351 مورخ 1396/7/29 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه صدور تأییدیه های دریافتی اسناد خزانه اسلامی ویژه سال1395

 
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی
آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 96 کل کشور
در خصوص نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق شاغلین 
بخشنامه شماره 55/122455 مورخ 1396/6/21 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور راجع به موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
بخشنامه شماره 57/129329 مورخ 1396/6/29 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ارسال گزارش سالانه حسابرسی شده بدهی ها و مطالبات ( از محل بودجه عمومی)
بخشنامه شماره 54/129315 مورخ 1396/6/29 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری دایمی واگذاری داراییهای دولت
بخشنامه به دستگاههای اجرایی موضوع بند(الف) تبصره (20) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در خصوص سود سپرده

 
بخشنامه شماره 54/102272 مورخ 96/5/29 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه منقضی کردن پیش پرداخت ها و موجودی ها
قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم
مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی
بخشنامه شماره 57/93952 مورخ 96/5/17 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تمدید مهلت واریز مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

 
بخشنامه شماره 1316055 مورخ 96/5/15 رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی دستگاههای اجرایی

 
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1395 کل کشور
12345678910...>>>