وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

رویدادهارویدادها
چهارشنبه 25 آذر 1394 پنجمین جلسه کمیته راهبری تحقیق، در اداره کل نظارت بر ذیحسابیها برگزار گردید.

پنجمین جلسه کمیته راهبری تحقیق با عنوان" نقش و جایگاه ذیحساب در ساختار نظارت مالی وزارت امور اقتصادی ودارایی در نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد " در روز چهار شنبه مورخ 18/9/1394 در اداره کل نظارت بر ذیحسابیها برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای خدابخشی توضیحاتی راجع به اقدامات صورت گرفته تاکنون در خصوص طرح نامه و ادبیات موضوع، بیان نموده و هریک از اعضاء  نظرهای اصلاحی و پیشنهادهای خود را به بحث و تبادل نظر گزاردند.

 
امتیاز دهی