وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

جدیدترین قوانین
آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری
بخشنامه شماره 5723077 مورخ 1396216 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص پرداخت و تسویه دیون دولت به اشخاص
بخشنامه شماره 53/256824 مورخ 1395/12/28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص برگشت مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال 1395
بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه دارکل کشور در خصوص واگذاری اسناد خزانه اسلامی به سازمان تامین اجتماعی
مصوبه هیات وزیران در خصوص مطالبات دولت ناشی از احکام
بخشنامه سازمان حسابرسی در خصوص اجرای مقررات بند(پ) ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی در مورد گزارش بدهی ها و مطالبات دستگاههای اجرایی به همراه فرم قرارداد و نمونه گزارش حسابرس مستقل
بخشنامه شماره  55/171040 مورخ 95/9/17  اداره کل خزانه در خصوص تعیین تکلیف چکهای مصرف نشده و بین راهی توسط دستگاههای اجرایی
بخشنامه شماره 51/139574 مورخ 1395/8/1 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص مبنای اختصاص برچسب به اموال منقول غیرمصرفی
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور
بخشنامه هیات وزیران  در خصوص عدم امکان استفاده پیمانکاران کوچک و طلبکار از دولت از اسناد خزانه
بخشنامه هیات وزیران  در خصوص اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 5 قانون بودجه سال 95 کل کشور
بخشنامه هیات وزیران در خصوص اجرای تبصره 37 قانون اصلاح قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی جهت دریافت تاییدیه مصارف و منابع در سال 95
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی جهت دریافت تاییدیه مصارف و منابع در سال 95
آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
آیین نامه اجرایی بندهای  (الف) (ب) (ج) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پرداخت پاداش و کمک رفاهی دستگاه اجرایی
تصویبنامه در خصوص مصداق نداشتن ماده (۵ )قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای داراییهای سرمایهای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
بخشنامه شماره 97077/57 جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
1 2 3 4 5 6