وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

جدیدترین قوانینجدیدترین قوانین
تصویبنامه هیات وزیران  در خصوصفهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی 
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران
بخشنامه شماره  57/28253 مورخ 1397/2/22 در خصوص گزارشگری بدهی ها و مطالبات به مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی
افزایش حقوق کلیه مستمری های بازنشستگی و از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی
بخشنامه پرداخت حقوق سال 1397
ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری - کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
ابلاغ قانون تفسیر چگونگی امهال وام
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور در خصوص واگذاری اسناد خزانه اسلامی
آیین نامه اجرای بند(ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
تصویب نامه شماره 5678/ت55248 مورخ 97/1/27 هیات وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 97 کل کشور
در خصوص بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور - تفاوت تطبیق موضوع مواد 71و78 قانون مدیریت خدمات کشوری
دانلود دستورالعمل حسابداری بودجه جمعی - خرجی
آیین نامه فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
بخشنامه شماره 57224237 مورخ 961010 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تعیین روش واگذاری اسناد خزانه اسلامی
آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 96 کل کشور
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق شاغلین
بخشنامه شماره 54/102272 مورخ 96/5/29 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه منقضی کردن پیش پرداخت ها و موجودی ها
مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی
قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم
بخشنامه شماره 1316055 مورخ 96/5/15 رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی دستگاههای اجرایی
1 2 3 4 5 6 7 8